Automatizácia a riadenie v teórii a praxi
5.-7. februára 2020

Program

Časový harmonogram

05. 02. 2020 (streda)
15:00 Registrácia (Academia)
16:30 Bowling
19:00 Neformálne stretnutie

06. 02. 2020 (štvrtok)
09:00 Otvorenie
09:10 Vybrané prednášky
14:00 Popoludňajší odborný program

07. 02. 2020 (piatok)
09:00 Exkurzia a posterová sekcia

__________________
Nové: Vedecko-odborný program >>>

Prihláška a vložné

Prihláška

Google formulár >>>
Po prihlásení Vám zašleme formulár s Vašimi prihlasovacími údajmi ako podklad pre vyslanie na pracovnú cestu.

Šablóna príspevku: vo formáte doc >>>


Vložné

Aktívny účastník

Celkový účastnícky poplatok pre aktívnych účastníkov vo výške 150 € (do 31.12.2019 140 €) zahŕňa organizačné náklady, náklady na materiálové zabezpečenie, zborník recenzovaných príspevkov na CD/USB.

Účastnícky poplatok nezahŕňa náklady na ubytovanie.

Účastník, ktorý uhradí účastnícky poplatok, môže byť autorom alebo spoluautorom maximálne dvoch publikovaných príspevkov v zborníku.
Rozsah nie je limitovaný.

  150€ 

Pasívny účastník

Celkový účastnícky poplatok pre pasívnych účastníkov bude určený dohodou
na základe rozsahu účasti na podujatí.

dohodou

Spoluorganizátor

Náklady určené dohodou podľa náplne, rozsahu a spôsobu realizácie
a podľa individuálnej dohody s organizátormi podujatia (spoluúčasť na tvorbe
programu, mediálna podpora, a pod.).

dohodou

Predĺžený pobyt

Predbežné náklady na pobyt kalkulované podľa prihlášky

dohodou


Bankové spojenie

Obchodné meno: Technická univerzita v Košiciach, Letná č. 9, 041 00 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397610, DIČ: 2020486710, IČ DPH: SK2020486710

Bankové spojenie (Bank): Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava,
Číslo účtu (Account number ): SK77 8180 0000 0070 0008 1877, SWIFT(BIC) address: SPSRSKBA Meno účtu (Account name): Fakulta výrobných technológií, Bayerova 1, Prešov, SR
Variabilný symbol (Variable symbol): 106401, Konštantný symbol (Constant symbol) : 0308, Poznámka (Note): Meno účastníka je povinné (Name of participant)

Dôležité termíny

31. 12. 2019 - zaslanie príspevku na recenziu a úhrada zľavneného vložného
15. 01. 2020 - dodanie finálnej verzie príspevku
31. 01. 2020 - zaslanie prihlášky a úhrada vložného