Automation and control in theory and practice
5th-7th February 2020

Artep2020

Katedra automatizácie a komunikačných rozhraní

SjF Technickej univerzity v Košiciach
Park Komenského 8
042 00 Košice

Artep2020

Ústav riadenia výroby
FVT Technickej univerzity v Košiciach
so sídlom v Prešove
Bayerova 1
080 01 Prešov

+421 55 602 2348

artep@tuke.sk

artep2020.webnode.sk

Organizing Committee

doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD.
doc. Ing. Michal Balog, CSc.
Ing. Stella Hrehová, PhD.
PaedDr. Jana Mižáková, PhD.
doc. Ing. Marek Vagaš, PhD.
Svetlana Radchenko, PhD.