Automatizácia a riadenie v teórii a praxi
5.-7. februára 2020

Cieľom v poradí štrnásteho stretnutia odborníkov v oblasti riadenia, priemyselnej automatizácie a IKT v priemysle z univerzít, vysokých škôl a praxe je upozorniť na moderné trendy v odbore, umožniť odborníkom, pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom prezentovať dosiahnuté výsledky vo svojej činnosti, vymeniť si navzájom skúsenosti a nadviazať pracovné kontakty medzi účastníkmi stretnutia.

Podujatie je organizované spoločne Ústavom riadenia výroby Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove a Katedrou automatizácie a komunikačných rozhraní Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Záštitu nad podujatím prevzali dekan FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. a dekan SjF TU v Košiciach Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH.

Program

Programový výbor
prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. (odborný garant), doc. Ing. Michal Balog, CSc., FVT Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Cyril Belavý, CSc., SjF STU v Bratislave, prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc., FS ČVUT v Prahe, Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc., MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave, doc. Ing. Alena Galajdová, PhD., SjF TU v Košiciach, prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD., SjF TU v Košiciach, doc. Ing. Michal Hatala, PhD., FVT Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Michal Kelemen, PhD., SjF TU v Košiciach, prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc., FVT Technickej univerzity v Košiciach, doc. Ing, Marek Kočiško, PhD., FVT Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc., FVT Technickej univerzity v Košiciach, Ing. Dušan Nemec, PhD., EF ŽU v Žiline, prof. Rudolf Neydorf, DrSc., DSTU v Rostove na Done, doc. Ing. Rastislav Pirnik, PhD., EF ŽU v Žiline, prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., FVT Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., FVT TU v Košiciach, prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D., FSI VUT v Brne, doc. Ing. Peter Schreiber, PhD., MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave, prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc., FS ČVUT v Prahe, prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., FAI v Zlíne, prof. Ing. Pavel Važan, PhD., MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave, Dr.h.c. prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., FS VŠB-TU v Ostrave, prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave, prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc., FEI UPCE v Pardubiciach

Programové zameranie

Automatizácia ako súčasť prakticky každého vyspelého technického odboru si vyžaduje reagovať na požiadavky praxe modernizáciou učebných programov a adekvátnym spôsobom reagovať na potreby praxe v oblasti základného a aplikovaného výskumu v tomto odbore. Podujatie sa uskutoční v troch sekciách:

Teoretické aspekty automatizácie a riadenia

Moderné technológie automatizácie v kontexte Industry 4.0

Doktorandské vzdelávanie s orientáciou na Industry 4.0 s využitím sociálnych sietí

Sprievodný program

Ako po iné roky pripravujeme sprievodný program, ktorý by vhodne doplnil odborné rokovanie, mimo iného rokovanie v rámci posterovej sekcie.Doplnkový program

Na posledný deň rokovania pripravujeme pre záujemcov exkurziu do Nestville Distillery.

Podujatie je organizované s podporou projektov APVV-15-0602 - Prediktívny systém monitorovania a vyhodnocovania účinnosti výroby a dodávky tepla s využitím techník výpočtovej inteligencie, APVV-15-0696 - Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení a APVV-15-0700 - Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS.

S mediálnou podporou

Strojárstvo/Strojírenství je časopis pre odborníkov, ktorí sa zaujímajú o informácie zo strojárstva a príbuzných odborov.

ATP Journal je prvý slovenský odborný mesačník o priemyselnej automatizácii, meraní, regulácii a podnikových informačných systémoch.

Automa je český odborný recenzovaný časopis pre automatizáciu, reguláciu a priemyselnú informatiku.

Tešíme sa na vašu návštevu

Kongresové centrum SAV Academia
Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lomnica
Vysoké Tatry